Histo Moto Bretagne

"Années 1990"

HONDA 750 VFR SUZUKI 1100 GSXR YAMAHA 750 YZF
HONDA 900 CBR YAMAHA 1200 XJR YAMAHA 600 YZF         
    

 

 
Site officiel du JOE BAR TEAM ( voir LIENS MOTO )